neosellnoasell yeksell tesell teddsell oxinsell hasansell myufile

تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاور پوینت (اسلاید) روش پايان نامه نويسيشناسه محصول: 863062
موجود

پاور پوینت (اسلاید) روش پايان نامه نويسي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8900تومان

برچسب ها :

پاور پوینت (اسلاید) روش پايان نامه نويسي

پاور پوینت (اسلاید) روش پايان نامه نويسي

پاور پوینت (اسلاید) روش پايان نامه نويسي  با سلام

فایل روش پايان نامه نويسي یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

اجزاي تشكيل دهنده فصل اول درپايان نامه

مقدمه
بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق )
تاريخچه وادبيات موضوع تحقيق
اهميت وضرورت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
فرضيات تحقيق (در صورت وجود)
روش تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق (جامعه آماري)
قلمرو زماني تحقيق
روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه
ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلا عات)
روش تجزيه وتحليل داده ها
شرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقيق

1- مقدمه

معمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد .
مقدمه نبايد بيش از حد طولاني ودر برگيرنده مطالب
حاشيه اي وغير مرتبط باشد.
با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين 1تا3 صفحه رادرنظر مي گيرند.

2- بيان مساله(پرسش آغازي تحقيق)

بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:
اهميت مساله
محدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي
اطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده
چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق
مشكلات موجود در سازمان
قلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود
قلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند
تعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي

ويژگيهاي بيانه مساله تحقيق(پرسش آغازي)

1-واضح،روشن،محدود وشفاف بودن (رعايت اصل تحديد مساله)
2-امكان بررسي داشتن ( اجراي فرايند تحقيق روي آن)
3-عدم تاكيد بر قضاوت هاي اخلاقي ،ارزشي وفلسفي
4-مطرح نكردن پيش بيني هاي كلي
5-به صورت سوالي مطرح شدن
6-توجه به رابطه بين حداقل دومتغير كلي
7-وجود داشتن امكان اندازه گيري متغيرها

نكاتي درانتخاب مسائل تحقيقاتي

خودداري از دوباره كاري در تحقيقات
مهم بودن مساله تحقيق وارزش بررسي آن
علاقه مندي ،كنجكاوي وكشش علمي براي شناخت آن
آموزش،شرايط وكيفيات فردي شخص محقق
فراهم بودن اطلاعات براي سنجش وعملي بودن روش تحقيق
وجود وسايل وامكانات مورد نياز تحقيق
امكان همياري وهمكاري در انجام تحقيق بين واحدها وافراد ذيربط
فراهم بودن بودجه تحقيق و استفاده احتمالي از آن
پيش بيني مشكلات ،موانع ،رويدادها وخسارات احتمالي در رابطه با تحقيق
وجود زمان لازم براي تحقيق

چگونگي ارزيابي مساله تحقيق

1-آيا زمينه مساله،گستردگي وويژگيهاي آن با توجه به پيشينه تحقيق بيان شده است ؟
2-آيا مساله،دامنه مطالعه را محدود ميكند؟
3-آيا مساله،قلمرو علمي تحقيق را مشخص ميكند؟
4-آيااهميت مساله بر حسب يك يا چند ملاك زير بررسي شده است؟
الف - دستيابي به يك شيوه نو در اجراي امور
ب - تدوي يك نظريه
ج - عموميت بخشيدن وگسترش دانش ونظريه هاي علمي
د - پاسخ گويي به مسائل جامعه
ه - پيشبرد روش شناسي در تحقيق

5-آيا مي توان پيرامون آن فرضيه هايي مطرح كرد؟
6-آيا فرضيه هايي تحقيق ، روش تحقيق را جهت مي دهد؟
7- آيا متغيرهاي پژوهش درآ ن مشخص است ؟
8- آيا تعريف عملياتي متغيرهاي آن امكان پذير است؟

خطاها در هنگام انتخاب مساله

دالن معتقد است دانشجويان وپژوهشگران هنگام انتخاب مساله مرتكب چهار اشتباه مي شوند:
1- مساله اي را بدون تحليل جنبه هاي مختلف آن ،شتابزده انتخاب
مي كنند.
2- بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع ،اقدام به انتخاب مساله
مي نمايند.
3- قبل از انتخاب مساله پژوهشي ،روش اجراي تحقيق را مشخص
مي كنند.
4- به جاي تعريف د قيق وروشن مفاهيم موجود درمسا له، آنرابه
صورت كلي توصيف مي كنند.

ارتباط بين مساله با عنوان وموضوع تحقيق

اولين گام در هر تحقيق ،انتخاب يك موضوع است ،براي انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصي وجود ندارد:

1- راه هاي انتخاب موضوع تحقيق

2-فنون درك مساله تحقيق از عنوان تحقيق

1-راه هاي انتخاب موضوع تحقيق

تجارب شخصي
كنجكاوي در اطلاعات منتشره ازسوي رسانه ها
بهره گيري ازدانش قلمرو تخصصي
تمايل به حل مساله
فرصت ها وتهديدات پيش آمده
ارزش هاي فردي
وقايع زندگي روزمره

فنون درك مساله تحقيق از عنوان تحقيق

1-آزمون نظريه ها،مدل ها وروش هاي مطروحه در ادبيات قلمرو تخصصي
2-بحث بر سر ايده با ديگران
3-بكارگيري يك محتواي خاص
4-تعريف اهداف وخواسته مورد نظر از تحقيق

تبديل موضوع به مساله تحقيق

مراحل اين فرايند به شرح زير است :
مرحله اول : توجه به جوانب سؤال برانگيزموضوع
مرحله دوم : تعيين هدف تحقيق
مرحله سوم : بيان موضوع به صورت يك رشته سؤال
مرحله چهارم : فرضيه سازي به عنوان پاسخ هاي احتمالي

رابطه بيان مساله و نوع تحقيق

1- بيان مساله درتحقيق توصيفي
2- بيان مساله در تحقيق تبييني
الف) تبيين به معناي جستجوي علل (نتايج)
ب) تبيين به معناي بررسي يك انديشه ساده
ج) تبيين به معناي بررسي انديشه هاي پيچيده تر

3- تاريخچه /سابقه موضوع تحقيق/پيشينه تحقيق

هدف از بخش پيشينه تحقيق عبارت است از:

1- برقراري ارتباط منطقي ميان اطلاعات پژوهش هاي قبلي با مساله تحقيق
2- دستيابي به چارچوب نظري ويا تجربي براي مساله تحقيق
3- آشنايي با روش هاي تحقيق مورد استفاده در پژوهش هاي گذشته

براي رسيدن به اين اهداف توجه به نكات زير ضروري است :

الف) انتخاب منابع اطلاعاتي مرتبط با مساله تحقيق
ب) ارائه مطالب از كلي به جزيي
ج) اجتناب از بيان مطالب به طور مجرد وبدون رابطه بايكديگر
د) تنظيم مطالب به طور سازماندهي شده همراه با روند هاي منطقي
ه) ارائه نتايج مطالعات قبلي ونقد آنها

4-اهميت وضرورت موضوع تحقيق

4-1-اهميت تحقيق از نظر تئوري
پژوهشگر بايد بتواند با توجه به دانش وادبيات موجود ضرورت انجام تحقيق خود را بيان كند.
4-2- اهميت تحقيق از نظر مديران اجرايي وضرورت هاي سازماني
به طور كلي پژوهشگر بايد بيان نمايد:
چرا انجام تحقيق ضرورت دارد؟
چرا در اين مقطع زماني بايد تحقيق انجام شود؟
انجام تحقيق چه تاثيري در پيشبرد علم مديريت دارد؟
چه خلاء علمي را در رشته مديريت مي تواند پر كند؟

5-اهداف تحقيق

هر تحقيقي براي دستيابي به اهداف خاصي صورت مي گيرد ،
اين هدف خود را در قالب مساله تحقيق نمودار مي سازد واز
طريق بيان آن آشكار مي شود وبه دو صورت مي باشد:
الف) اهداف كلي
به طور مستقيم از مساله پژوهش مشتق مي شود،در واقع اهداف كلي خود پاسخ به مساله تحقيق است كه مشخص مي كند پژوهش چه چيزي رادنبال مي كند.
ب) اهداف فرعي
ازاهداف كلي آن نشات مي گيرند ومي توان آنها را مساله تفكيك شده تحقيق نيز ناميد.محقق با بيان اين اهداف تصريح مي كند كه
در تحقيق چه انجام مي شود وچه انجام نمي شود.

6-چارچوب نظري تحقيق

مبنايي است كه پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجادمساله مهم تشخيص داده شده اند نظريه پردازي مي كند.
رابطه بين متغير هاي مستقل ،وابسته،مداخله گروتعديل گر
مي پردازد.
بعد ازشناسايي متغيرهاي مناسب،بايد شبكه ارتباطات بين متغيرهابه درستي بنا شود،به نحوي كه بتوان فرضيه هاي مربوط را ايجاد ومورد آزمون قرار داد.

اجزاءچارچوب نظري تحقيق

1- متغيرهاي مورد بحث مربوط به تحقيق بايد به روشني شناسايي و نامگذاري شوند.
2- در تحقيق بايد چگونگي ارتباط بين دو يا چند متغير وابسته و مستقل بيان شود.
3- اگر بتوان ماهيت و جهت روابط را بر اساس يافته هاي حاصل ازتحقيقات قبلي به صورت نظري بيان كرد،دراين صورت بايد در بحث ها، نشانه اي دال برمثبت يا منفي بودن اين روابط آورده شود.
4- بايد به اين سؤال پاسخ دادكه ،چرا ما انتظار داريم اين روابط وجود داشته باشد.
5- نمودارشماتيك چارچوب نظري (مدل تحليلي ) بايد ارائه گردد تاخواننده بتواند روابط نظري رامجسم نمايد.

كاركردهاي چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري دو كار كرد اصلي دارد:
الف)اجازه مي دهد پرسش آغازي راازنو فرمول بندي يا به صورت دقيق تري بيان كرد.
ب) به عنوان شالوده اي براي فرضيه هايي به كار رود كه به
اعتبار آنها محقق پاسخ منسجمي به پرسش آغازي خواهد داد.

چگونگي انتخاب چارچوب نظري تحقيق

آنچه در اينجا اهميت داردنشان دادن مقتضيات انتخاب يك چارچوب نظري است بايد آن را حتمابا آگاهي تمام انتخاب كرد.
انتخاب چارچوب نظري تحقيق به طورمعمول درپي جهتي كه پرسش آغازي ترسيم مي كندوكيفيت اطلاعاتي كه از مصاحبه هاي اكتشافي وآمارهاي موجود فراهم آمده است به عمل مي آيد.

6-1-مفهوم چيست ؟

مفهوم يكي از مهمترين نمادها درزبان ،بويژه دررابطه با پژوهش علمي است.
مفهوم را مي توان انتزاع يا تجريد رويدادهاي مشاهده پذير دانست، بدين معنا كه بيانگر يك چيز، ويژگي ، يا پديده بخصوصي است .
مفهوم انتزاعي از رويدادهاي قابل مشاهده است كه معرف شباهت ها يا جنبه هاي مشترك ميان آنها است .

انواع مفاهيم

1-مفهوم نظري :
ازهرگونه شرايط زماني ومكاني خاص مستقل هستند وبه توصيف موجوديتهاي غير قابل مشاهده مي پردازند،مانند وطن ،عاطفه وارتباط .
2-مفهوم تجربي:
قابل اندازه گيري هستند وبراساس فعاليتهاي حسي وبه صورت عيني وبا حداقل كوشش ساخته مي شوند،واقعي ،ملموس ياتجربي هستند،مانند انسان ،خانه وگربه .

روشهاي توسعه مفاهيم

توسعه وگسترش يا ادراك يك مفهوم نظري “توضيح” ناميده مي شود.از مفاهيم نظري به عنوان وسايل تفكر استفاده مي شود.
توسعه وگسترش يا ادراك يك مفهوم تجربي “تعريف” ناميده مي شود. مفاهيم تجربي ،ابزاري هستند كه از
طريق آنها آزمون تفكر از مشاهده استفاده مي شود.

ملاكهاي ارزشيابي مفاهيم نظري

1- اهميت واعتبار تجربي
2- سودمندي يا اثربخشي
3- ثبات دروني
4- عمليات رياضي
5- سادگي

ملاكهاي ارزشيابي مفاهيم تجربي

1- پايايي مشاهده گرها
2- انتزاعي بودن
3- ادراكي
4- ارتباط با برخي ازمفاهيم نظري
5- سادگي

كاركردها ونقش مفاهيم

يكي ازكاركردها ي مفاهيم اين است كه اصولا بنياد ارتباط محسوب مي شوند.
الف ) نمادي از يك پديده است.
ب) بيانگر يك دورنما،يعني راهي براي مشاهده پديده هاي تجربي از طريق مفهوم سازي است .
ج)وسايلي هستند كه از طريق آنها عمل طبقه بندي وتعميم صورت مي گيرد.
د)به عنوان مؤلفه هاي تئوري عمل مي كنند وبدين ترتيب مؤلفه هاي تبيين وپيش بيني بشمار مي آيند.

6-2-سازه چيست ؟

سازه نيز يك مفهوم است ،اما داراي معاني اضافه نيز مي باشدكه به گونه اي ارادي وخودآگاه براي يك هدف خاص علمي اختراع يا پذيرفته شده است.مثلا هوش يك مفهوم انتزاعي است،اما به عنوان يك سازه علمي ،داراي معنايي است كه مي تواند هم بيشتر وهم كمتر از چيزي باشد كه مقصود از يك مفهوم است.

تعاريف مفهوم سازي وعملياتي كردن

مفهوم سازي :تا حدودي يعني تعميم دادن ،محقق از تجارب ومشاهدات روزانه خود به طرف محفوظات ومفهومات ذهني وانديشه اي گام بر مي داردوسعي براين دارد كه از امور جزيي قانون يا اصل كلي(تئوري) بسازد.
عملياتي كردن: يعني قابل مشاهده ساختن يك تئوري وپيش بيني طرق اندازه گيري آن است.

فرايند مفهوم سازي وعملياتي كردن

مرحله عملياتي كردنمرحله مفهوم سازيمشهود(متغير)سازهمفهوممفهومسازهمشهود(متغير)حركت از مفهوم به طرف مشهود يعني عملياتي كردنحركت ازمشهود به طرف مفهوم يعني مفهوم سازي

نتيجه گيري

مفهوم عبارت است از يك امر كلي وانتزاعي حاصل از حوادث جزيي مورد مشاهده

مشهودعبارت است از امورجزيي وخاص قابل مشاهده كه ازيك امر كلي وانتزاعي سرچشمه مي گيرد(در بحث عملياتي كردن )

6-3-تعريف چيست ؟

براي بررسي وآزمايش گزاره ها،چاره اي نيست جز اينكه متغيرهاي آنها براي تمام كساني كه با آن سر و كار دارند داراي يك مفهوم ، معني و تعبير باشد.اين “مشخص كردن “ را تعرف مي گويندكه طي آن معني وفضاي مفهوم يك واژه بوسيله صفاتي مشخص وبر مبناي قواعدي خاص معين مي گردد.

انواع تعريف

1- تعريف مفهومي :
تقريبا همان شرحهايي است كه معمولادرفرهنگ واژه ها آورده تعريف مي شود.
2- تعريف اسمي :
چيزي را در باره واقعيت بيان نمي كنند، لذا نه درست هستند ونه غلط .
3- تعريف تحليلي :
درباره واقعيت تعريف صحبت مي كند يعني يك واژه موردنظر در بين افراد يك جامعه داراي چه معني يا معاني مي باشد.
4- تعريف تجزيه اي:
روشي نسبتا دقيق است كه واژه مورد نظر را بطور كاملا صريح ومشخصي محدود مي سازد تقريبا همه “سؤالات “ يك پرسشنامه ومفياس هاي سنجش گرايش تعاريف تجزيه اي هستند.

ادامه

5- تعريف چند مرحله اي :
برخي از واژه هاي علوم اجتماعي ،به علت موارد استفاده گوناگون داراي فضاي مفهومي نسبتا وسيعي هستند كه نمي توان آنها را با تعاريفي كه گذشت محدود ومشخص نمود،مانند واژه سازمان .
6- تعريف واقعي :
هدف ازاين تعريف ،تعيين “ماهيت” يك واژه با سؤالاتي شبيه:
”...يعني چه ؟”يا”...چيست؟” مي باشد.
7- تعريف عملياتي(عملي):
يك مفهوم(مانند يك متغير) رابه صورت اعمال واموري كه در مطالعه به عنوان معرف ومعادل آن مشخص مي شوند،تعريف مي كندواين امكان را فراهم
مي آورد كه مورد اندازه گيري قرارگيرند. به عبارت ديگر مجموعه روشهاي توصيف كننده فعاليتهايي است كه انجام آنهابه گونه اي تجربي وجود يا ميزان پديدهاي را كه يك مفهوم معرف آن است،محقق مي گردد.

6-4-متغير چيست ؟

چيزي است كه مي تواند از لحاظ مقدار تغيير كند ومعمولا مي تواند ارزشهاي عددي متفاوتي را بپذ يرد.
ايده اصلي در يك تحقيق بوده ومفهومي است كه تغيير مي كند .
كميتي است كه در دامنه اي معين مي تواند از يك فرد به فرد ديگر
يا ازيك مشاهده به مشاهده ديگر مقادير مختلفي رااختيار كند.
يك مفهوم است كه بيش از دويا چندارزش يا عد د به آن اختصاص داده مي شود.
شرايط يا خصايصي هستند كه محقق آنهاراكنترل ، دستكاري يا مشاهده مي كند.

طبقه بندي متغيرها

طبقه بندي نوع اول :
الف) متغير وابسته
ب) متغير مستقل
ج) متغير تعديل گر
د) متغير مداخله گر
ه) متغير كنترل
طبقه بندي نوع دوم :
الف) متغير فعال
ب) متغير خصيصه اي
طبقه بندي نوع سوم :
الف) متغير كيفي
ب) متغير كمي
طبقه بندي نوع چهارم :
الف) متغير پيوسته
ب) متغير گسسته
طبقه بندي نوع پنجم :
الف) متغيردوارزشي
ب) متغيرچند ارزشي

طبقه بندي نوع اول :

الف) متغيروابسته
متغيري است كه هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغييرپذيري درآن است
يك متغيراصلي است كه به صورت يك مساله حياتي براي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
متغيري است كه تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرارمي گيرد.

متغير وابسته درسه دسته كلي زير طبقه بندي شده اند :
1 - محيطي
2 - دستور العملي
3 - تاكيدي
لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود آموزش رزومه نويسي Resume Writing + نمونه ورد word


آموزش رزومه نويسي Resume Writing :در این مطلب یک کتاب پی دی اف (pdf) با موضوع آموزش رزومه نويسي یا همان شیوه نگارش رزومه کاری ،چند عدد فایل نمونه آن به زبان فارسی و یک عدد نمونه نامه درخواست شغل با فرمت ورد word  

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد کامپیوتر


138 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقطراحی یک اسلايد با ایجاد زمینه جدید:برای طراحی اسلايد میتوان از روشهای پیشنهاد شده در ابتدای درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که ی

ادامه مطلب  
ساخت برنامه آندروید بدون نیاز به دانش برنامه نويسي|دانلود برنامه ویرایشگر برنامه ها و بازی های اندروید و فایل های Apk اندروید


  ساخت برنامه آندروید بدون نیاز به دانش برنامه نويسي|دانلود برنامه ویرایشگر برنامه ها و بازی های اندروید و فایل های Apk اندرویددانلود برنامه وی

ادامه مطلب  
پاور پوينت/مطالعات اجتماعی/كلاس هشتم/درس20/ایران ومنطقه جنوب غربی آسیا


مطالعات اجتماعی / پایه هفتم / درس بیستمپاور پوينتایران و منطقه جنوب غربی آسیاپاورپوينت / درس20 / كتاب اجتماعی / كلاس هفتم / عنوان : ایران و منطقه جنوب غربی آسیا :همانطور كه از عنوان این درس پیداست موضوع اصلی آ

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد ثبت مشاهدات یا واقعه نويسي


فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعداد27 صحفه      واقعه نويسي از سال 1940 بعنوان یك روش ارزیابی رفتار دانش آموزان مورد توجه مشاوران و معلمان قرار گرفته است. اساس و پایه واقعه نويسي مشاهداتی كه توسط معلم یا مشاو

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق درباره زبانهای برنامهنويسي در هوش مصنوعی


تعداد صفحات:39نوع فایل: word (قابل ویرایش)لینک دانلود پایین صفحه   زبانهای برنامهنويسيAI،  برنامهنويسي تابعی ، برنامهنويسي تابعی در Lisp ، A- Syntax (نحو) و semantic های (معانی) Lisp ،&n

ادامه مطلب  
صفر تا 100 برنامه نويسي


      بسیاری از افراد علاقه زیادی به یادگیری برنامه نويسي دارند. اما نمی دانند از کجا شروع کنند.بهترین کار قبل از شروع یادگیری برنامه نويسي شناخت کامل مسیر پیشرو می باشد.این برنامه در سه بخش "پرسش و پاسخ" - "زبان های برنامه ن

ادامه مطلب  
آشنایی با ویژوال بیسیك (word) 18 صفحه


قالب بندی:wordتعداد صفحات:18 قسمتی از متنآشنایی با ویژوال بیسیك      ویژوال بیسیك یكی از اولین زبان های برنامه نويسي جهت تشكیل WYSIWYG  ( چیزی كه می بینید همان چیزی است كه بدست می آورید ) می باشد

ادامه مطلب  
مقایسه زبان های برنامه نويسي جاوا و C++ از نظر شئ گرایی


فهرست: مقدمه...................................................................................................1++C ..................................................................................................1تار

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی كه زمینه انشانويسي است علاقه مند سازم؟


تعداد صفحات: 25 صفحهقیمت: 2500 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چكیدهدر ابتدای دوره دبستان که هدف اصلی آن آموزش خواندن و نوشتن

ادامه مطلب  
logo-samandehi